КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ
МІСТА КРИВОГО РОГУ
НА 2012-2015 РОКИ

Концепція розвитку сфери культури Кривого Рогу на 2012-2015 роки розроблена з урахуванням завдань, що стоять перед містом у зв’язку з прийняттям нової соціально-економічної стратегії розвитку Кривого Рогу.

Концепція Криворізької міської організації ВГО «Ліга Культури» створена та спрямована для більш ефективного, динамічного, цілеспрямованого розвитку культури і консолідованого залучення в цій процес виконавчих органів державної влади Кривого Рогу та організацій що здійснюють культурну діяльність на його території. Головним завданням концепції є  розробка соціально важливих проектів, якими б зацікавились державні та міжнародні організації для подальшого їх фінансування, тобто залучення інвестицій в Кривий Ріг. Концепція цілеспрямована на розвиток культури в місті.

Концепція відходить від вузького розуміння культури як галузі. Вона прагне ввести в орбіту єдиної політики всі суб’єкти культури, що діють в місті, незалежно від того чи підтримує їх держава, чи вони розвиваються на комерційній основі.
Кривий Ріг – місто руди і металу. Місто має високий потенціал творчих особистостей. Цей потенціал при вірному, методичному використанні може бути безцінним ресурсом, що створить місту культурно – суспільний імідж на рівні визнаних центрів культури України. Завдяки належній підтримці меценатів, представників середнього та великого бізнесу важливо створити Кривому Рогу імідж не тільки промислового, а й культурного центру. Це у свою чергу створить реальну можливість формування сприятливого клімату для соціально - культурного і духовного розвитку міста і збільшить вірогідність залучення інвестицій.
Середовище Кривого Рогу є неповторне, головним чином завдяки своєму географічному місцезнаходженню. Історія нашого краю  багата та унікальна. Збереження та подальший розвиток цього природного, історичного та культурного простору повинні залишатися ключовими завданнями політики Кривого Рогу. Місця розкопок, унікальні знахідки старовини, музеї під відкритим небом повинні стати не тільки частиною культурних та екологічних програм, а й місцями залучення українських та зарубіжних туристів.
Незважаючи на зусилля останніх років, спрямованих на підвищення матеріально-технічної бази закладів культури, капітальні та поточні ремонти будівель, проведення значних культурних подій та заходів, головною проблемою в сфері культури міста залишається проблема недостатнього попиту на культурні послуги серед населення Кривого Рогу. Для вирішення цієї проблеми ВГО «Ліга Культури» пропонує впровадити ряд проектів і заходів, здатних значно покращити можливості реалізації культурних потреб криворіжців. Не менш серйозною також є проблема престижу криворізької культури. В Україні знають Кривий Ріг як «залізне серце» нашої держави, і це безумовно так. Втім, як культурний центр Кривий Ріг відчуває суперництво з боку інших міст, котрі активно використовують фактор культури задля підвищення власної привабливості. І не зважаючи на свій високий потенціал, на відміну від інших культурних центрів України, наше місто програє. Причина проста. Відсутність маркетингової стратегії по здійсненню позиціювання криворізької культури, що до недавнього часу не вважалося настільки важливим питанням аби вирішувати його на міському рівні. Недостатньо активно представлена криворізька культура в українських регіонах та за кордоном. Необхідно також звернути увагу на низьку суспільну і економічну ефективність функціонування ряду закладів культури, не розвинутий «зворотній зв’язок» із суспільством. Для рішення цієї проблеми ВТО «Ліга Культури» пропонує місту проект «Місто можливостей».

Культура в структурі орієнтирів сучасної соціально-економічної  політики м. Кривого Рогу

Державна політика в сфері культури може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо вона здійснюється в єдиному комплексі з поточною соціально-економічною політикою. Цілі культурного розвитку повинні відповідати тим, на досягнення яких спрямовані зусилля суспільства. В Концепції ми намагаємось інтегрувати культурну політику в систему загальної політики оновлення Кривого Рогу в рамках проекту «Стратегічного розвитку міста до 2015 року». Програмою соціально-економічного розвитку Кривого Рогу в першу чергу є зріст добробуту його мешканців. В системі пріоритетних завдань ключове місце займає питання підвищення якості міського середовища, що визначається виходячи зі стандартів проживання. Програмою розвитку міста розроблена єдина система таких стандартів для всіх сфер міського господарства. На основі цієї програми впроваджуються наступні, принципово важливі для управління сферою культури висновки:

1. В рамках сучасної політики Кривого Рогу культура розглядається, як одна з галузей по наданню послуг населенню. Це вносить, поряд із охороною здоров’я, загальною освітою, громадською безпекою, житлово-комунальним господарством і соціальним захистом, неабиякий внесок у соціальне та економічне життя нашого міста, через соціально-культурний розвиток суспільства.
2. Внесок культури полягає в підвищенні якості міського середовища та якості проживання у Кривому Розі.
3. В культурі, як і в інших сферах, необхідно підтримувати процеси, що сприяють суспільній ефективності культурних  послуг, їх доступності та розвитку.

Мета та основні завдання сучасної політики Кривого Рогу в сфері культури на 2012-2015 роки: розширення участі населення в культурному житті.

Пропонується використовувати наступні поняття в якості орієнтирів для здійснення процесу розвитку сфери культури:
затребуваність;
доступність;
статусність;
динамізм;
ефективність.

Відповідно до цих орієнтирів завдання формуються наступним чином:

1. Підвищення уваги до інтересів населення в процесі формування і представлення послуг у сфері культури.
2. Підвищення доступності культурних послуг для всіх категорій і груп населення Кривого Рогу.
3. Підвищення престижу криворізької культури і культурної діяльності.
4. Підтримка різноманітних творчих процесів у культурному просторі нашого міста.
5. Збереження і всебічна підтримка  унікальних ресурсів культури, історії, мистецтва та  науки Кривого Рогу, сприяння  їх розвитку з урахуванням традиційних особливостей і типових рис.
6. Підвищення ефективності управління процесами у сфері культури.

З урахуванням поставлених завдань, пропонуються наступні шляхи розвитку культурної сфери Кривого Рогу:

1. Модернізація послуг в сфері культури.
2. Підвищення виховної ролі культури. Наприклад, залучення робітничої молоді, студентів професійно-технічних закладів навчання до сфери культури, шляхом отримання первинної та вторинної освіти в ремісних класах (мова йде про створення центру щодо оволодіння творчими навичками коваля, столяра, гончара, склодува, різьбяра тощо).
3. Забезпечення доступності культурних послуг і творчої діяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та малозабезпечених верств населення.
4. Забезпечення рівномірного розподілення культурного продукту по усіх семи районах міста.
5. Вдосконалення і розширення інформаційного простору криворізької культури (створення творчих проектів на телебаченні та радіо).
6. Підтримка процесів, що сприяють зросту престижу криворізької культури серед населення України і зарубіжжя (створення рекламної агенції  зв’язків з країнами близького і далекого зарубіжжя). Проект «Відкриті землі».
7. Сприяння зросту і багатству творчих процесів.
8. Збереження культурно-історичної спадщини Кривого Рогу і підтримка  розвитку сфери культури.
9. Вдосконалення управління і фінансово-господарської діяльності закладів культури.

Основні напрямки розвитку сфери культури м. Кривого Рогу

1. Модернізація послуг в сфері культури в інтересах всіх груп і верств  населення Кривого Рогу.

Розвиток культурного реконструювання у місті повинен враховувати потреби суспільства , що постійно змінюються.
Завдання в рамках даного напряму: підвищення адресності культурних послуг, орієнтація послуг на конкретні групи та категорії споживачів; підвищення різноманіття культурних послуг, розширення використання відкритих міських просторів для проведення культурних заходів.

2. Підвищення освітньої ролі культури.

Використання ресурсів культури в освітніх цілях в значній мірі обумовлює попит на послуги культури, сприяє конкурентоспроможності і економічному успіху окремих культурних заходів та ініціатив.
Завдання в рамках даного напрямку: розвиток освітньої діяльності організацій культури, спрямованої на обслуговування дитячо-юнацької аудиторії; розширення кола організацій, що працюють у цій сфері; розвиток культурно-освітньої діяльності, спрямованої на залучення сімейної аудиторії, різних груп і категорій дорослого населення; підвищення рівня методичного забезпечення культурно-освітнього процесу; впровадження інноваційних моделей і методик, сучасних технічних і технологічних засобів; привернути увагу суспільства до важливості розвитку освітньої функції культури.

3. Забезпечення доступності культурних послуг і творчої діяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та малозабезпечених  верств населення.

Окремої уваги з боку держави потребують питання соціальної інтеграції малозабезпечених громадян - інвалідів, дітей-сиріт, багатодітних сімей. Роль культури в рішенні цих питань повинна підвищуватись. Право на доступ до культурних цінностей, на участь в культурному житті і творчих процесах відноситься до основних прав особистості і гарантується державою.
Завдання в рамках даного напрямку: розвиток в закладах культури системи пільгового і безкоштовного обслуговування окремих категорій населення; розширення соціально-культурної діяльності організацій культури, створення культурних програм для категорій населення, потребуючих соціальної підтримки.

4. Забезпечення рівномірного розподілення культурної пропозиції по районах Кривого Рогу.

Мешканці віддалених від центру районів з об’єктивних причин обмежені у можливостях користування послугами більшості культурних закладів міста. Потрібні скоординовані і планомірні зусилля виконавчих органів державної влади Кривого Рогу для рішення цієї проблеми.

5. Вдосконалення інформаційного простору криворізької культури.

Завдання в рамках даного напрямку: створення умов для формування єдиного культурно-інформаційного простору Кривого Рогу; розвиток інформаційно-рекламної діяльності організацій культури і поширення зв’язків організацій культури з засобами масової інформації; розвиток інформаційно-видавницької діяльності в сфері культури.

6. Підтримка процесів, що сприяють зростанню престижу культури серед населення Кривого Рогу,  в Україні,  за кордоном.

Сприяння  динамічному розвитку творчій, освітній, науковій, екологічній, просвітницькій, туристичній галузі – одне з актуальних завдань культури. Привабливість Кривого Рогу в значній мірі залежить від кількості престижних культурних подій, що проводяться в місті, від рівня комфортності представлених культурних послуг, обслуговування в закладах культури. Підсилення впливу криворізької культури в регіонах України і за її межам, формування іміджу Кривого Рогу – культурного центру є складова частина сучасної політики міста. Повинно активно розвиватись міжрегіональне і міжнародне культурне співробітництво, в першу чергу з країнами Європи. Водночас необхідно вести роботу над підвищенням статусу культури у системі цінностей городян.
Завдання в рамках даного напрямку: збільшення кількості престижних заходів українського і міжнародного рівнів на майданчиках Кривого Рогу, розширення представництва криворізької культури в регіонах України і за кордоном; підвищення залучення городян і структур громадянського суспільства в процес формування єдиного культурного простору Кривбасу.

7. Сприяння зростанню різноманіття та багатства творчих процесів.

Створення широких можливостей для реалізації творчого потенціалу особистості на професійному або аматорському рівні – норма сучасного розвинутого суспільства. Творче різноманіття, притаманне Кривому Рогу, як сучасному, промисловому мегаполісу, повинно розглядатися як позитивній фактор, котрий вносить суттєвий внесок у формування привабливого образу міста, що впливає на якість проживання, розвиток туризму і загалом на покращення економічного стану.
Завдання в рамках даного напрямку: створення умов для виявлення і підтримки творчих дарувань, сприяння розвитку творчих союзів та інших громадських організацій,  що об’єднують заклади, та приватних осіб, зайнятих в сфері культури. Створення умов для розвитку та підтримки представників творчих професій, народної творчості і  ремесел; створення умов для розвитку недержавних організацій, що здійснюють діяльність в сфері культури, сприяння розвитку професійної  та аматорської творчості.

8. Збереження культурно-історичної спадщини м. Кривого Рогу
і  підтримка сталого розвитку сфери культури.

Багатство криворізької спадщини в значній мірі обумовлює привабливість нашого міста для бізнесу, інвестицій, туризму і проживання. Пропозиція по реконструкції і будівництву об’єктів нерухомості для існуючих і знов створених організацій враховані в Генеральному плані стратегічного розвитку міста.
Завдання в рамках даного напрямку: забезпечення нарощування об’єму і якості основних послуг закладів культури; забезпечення збереження будівель і приміщень, де розташовані об’єкти культури.

9. Вдосконалення управління і фінансово-господарської діяльності закладів культури.

Цей напрям об’єднує завдання, спрямовані на вирішення двох ключових проблем: кадрового дефіциту та невисокої економічної ефективності діяльності закладів культури.
Залучення до сфери культури недержавних джерел фінансування: коштів інвесторів, підприємців, благодійних фондів і фізичних осіб. Створення «Фонду розвитку мистецтв».
Рішення завдань, означених в Концепції, можливо лише за умов координації дій інститутів влади і суб’єктів культури, включаючи державні заклади та організації культурних форм власності.. Поширення взаємодій з громадськістю, творчими союзами, недержавним сектором культури, зарубіжними неурядовими та урядовими організаціями.

10. Основні механізми реалізації Концепції.

Метою Концепції є створення комплексу міжвідомчих цільових програм, що приймають в якості мети затребуваність, доступність, статусність, динамізм, ефективність соціально-культурної розбудови міста. Поширення системи заохочень, нагородження преміями окремих закладів культури  та стипендіями-творчих працівників.

Підсумок.

Культура м. Кривого Рогу – надважливий регіональний ресурс, ключовий фактор розвитку. Її внесок в формування якісного міського середовища, становлення економіки, соціальну стабільність є незаперечним фактом, що буде підвищуватись у зв’язку з поширенням впливу культури на суспільство. Реалізація Концепції дозволить об’єднати зусилля багатьох організацій культури і творчих сил, які вже сьогодні працюють в цьому напрямку.

Голова регіонального центру ВГО «Ліга Культури»
в місті Кривому Розі
В’ячеслав Роговий.

Контактна інформація: strannik.v1@mail.ru